Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

2232 e8ec 500
Reposted fromblutelf blutelf viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
4405 1a15
natasha123
I po chuj mam prosić o pomoc, skoro nikt nie wkłada nawet minimum w zrozumienie?
natasha123
bo Ty to łóżko w którym śpię,
spokojna noc i dobry dzień...
— Kortez
natasha123
3233 03ac
Reposted fromflesz flesz viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
natasha123
Myślę o kimś, kto nie myśli o mnie.
Reposted fromyippie yippie viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
ile bym dała, abyś znów na mnie spojrzał 
— Loca
natasha123
Panie Boże, błagam Cie nakieruj go na mnie znów!
— Loca
6326 0ea7
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
4293 3340
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
Podróże w czasie są możliwe, bo muzyka, która grała w tle tamtych dni to żywe wspomnienia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viapannakreatura pannakreatura

December 22 2017

natasha123
natasha123
natasha123
1134 ddc6
natasha123
natasha123
natasha123
natasha123
3497 d05f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl