Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

natasha123
Śniłeś mi się dziś wiesz - znów było tak jak kiedyś - stęskniłes się za mną a ja za Tobą - byliśmy szczęśliwi 
— Loca
natasha123
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
natasha123
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viaoll oll
natasha123
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
9722 2147 500
Reposted frommoai moai viajointskurwysyn jointskurwysyn
9848 f061 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
9856 4df0 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
natasha123
9900 2dd5 500
natasha123
7231 5270
Reposted fromframbuesa frambuesa viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 30 2017

9482 3d8b
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
6054 8b55
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
1591 a4b2
natasha123
natasha123
7544 bce4
natasha123
1022 345f
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
natasha123
3238 b26d
natasha123
8641 6b3b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl